Experior

Stavební a obchodní společnost - Zábřeh

Právní upozornění

Úvod

Tyto webové stránky byly pro Vás připraveny, jsou spravovány a kontrolovány společností Experior s.r.o., se sídlem Říční 114, 789 91 Štíty, IČ 28577132, DIČ CZ28577132, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 43894 (dále jen „společnost Experior“).

Informace o společnosti Experior a o třetích osobách, jenž jsou na těchto webových stránkách uvedeny, byly vypracovány s velikou péčí. Nicméně, nemůžeme zaručit naprostou úplnost a přesnost těchto informací. Společnost Experior nepřijímá odpovědnost za případné chyby, nesrovnalosti či neúplnost informací uvedených na těchto webových stránkách.

Vstupem na tyto webové stránky přijímáte bez omezení či výhrad následující všeobecné podmínky pro používání těchto webových stránek.

Všeobecné podmínky užívání internetových stránek

1. Autorské právo

Tyto webové stránky jsou chráněny autorským právem. Autorským právem jsou chráněny jak obsah, tak i forma těchto webových stránek. Veškeré reprodukce, úpravy, překlady, uchovávání a zpracování obsahu či formy těchto webových stránek na jiných médiích, včetně jejich ukládání anebo zpracování elektronickými prostředky, požívají ochrany dle autorského práva. Jakékoli použití či využití obsahu či formy těchto webových stránek, ať již zcela či z části, lze pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Experior.

2. Vzdání se odpovědnosti za webové stránky třetích osob

Obsah těchto stránek obsahuje odkazy (tzv. „hyperodkazy”) na jiné webové stránky, které jsou provozovány třetími osobami, a jejichž obsah není společnosti Experior znám ani kontrolován. Společnost Experior pouze poskytuje přístup na takové webové stránky a nepřijímá žádnou odpovědnost za jejich obsah. Umístněním těchto odkazů na webové stránky třetích osob chceme zjednodušit navigování uživatelů našich webových stránek. Nebereme žádnou odpovědnost za obsah, výroky a informace uvedené na odkazovaných stránkách a distancujeme se tímto od obsahu stránek třetích osob, na které naše webová stránka odkazuje. Zejména nepřijímáme žádnou odpovědnost za porušení ustanovení právních předpisů či poškození práv, ke kterým dojde nebo může docházet na takových stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek.

Pokud jde o webové stránky, na které webové stránky společnosti Experior poskytují hyperodkaz, jsou majitelé nebo provozovatelé takových webových stránek jako jediní odpovědni za obsah a fungování takových stránek, za případný prodej výrobků na takových stránkách a za vyřizování veškerých objednávek vztahujících se na takové výrobky.

Společnost Experior nepřijímá žádnou odpovědnost za porušení autorských práv, ochranných známek a jiných osobnostních práv a práv duševního vlastnictví, ke kterým dojde nebo může docházet na stránkách, jenž si otevře uživatel našich webových stránek prostřednictvím hyperodkazu.

Doporučujeme všem uživatelům webových stránek třetích osob, aby se řídili všeobecnými podmínkami používání těchto webových stránek, případně jinými podmínkami, jejichž uplatnění si vymínil vlastník či provozovatel těchto stránek, resp. jiné osoby na těchto stránkách uvedené.

3. Obecné vzdání se odpovědnosti

Veškerá odpovědnost společnosti Experior za škody nebo jiné újmy vyplývající z užití těchto webových stránek – bez ohledu na právní důvod, včetně deliktů – se omezuje na škody, které byly způsobeny úmyslně či v důsledku hrubé nedbalosti. V rozsahu vymezeném zákonnou odpovědností společnosti Experior v důsledku hrubého porušení smluvních nebo jiných povinností, celková částka jakéhokoli požadavku na náhradu škody se omezuje na předvídatelnou škodu. Odpovědnost společnosti Experior na základě příslušných právních předpisů o odpovědnosti za výrobky anebo na základě jakékoli poskytnuté záruky zůstává nedotčena.

Společnost Experior vynakládá maximální snahu o ochranu svých webových stránek před viry, avšak nemůžeme zaručit nepřítomnost virů. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste si zajistili adekvátní ochranu proti virům (např. používáním virového scanneru) před stahováním dokumentů anebo dat. Společnost Experior nemůže a nenese odpovědnost za škody či újmy způsobené viry, jenž se rozšířili v souvislosti s použitím těchto webových stránek.

Společnost Experior nezaručuje, že služby nabízené na její webové stránce či jejich dostupnost jsou zcela prosty vad anebo chyb.

4. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky. Jestliže se některé ustanovení těchto všeobecných podmínek stane neplatným, platnost ostatních ustanovení tím zůstane nedotčena.

Ochrana osobních údajů

1. Obecná ustanovení

Společnost Experior respektuje soukromí každé osoby, která navštíví nebo použije tyto webové stránky. Společnost Experior shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje v souladu s příslušnými předpisy České republiky.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky, které jsou přístupné prostřednictvím hyperodkazů na webových stránkách společnosti Experior. Společnost Experior není odpovědná za shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů na odkazovaných stránkách. Zejména nepřijímáme žádnou odpovědnost za porušení ustanovení právních předpisů či poškození práv, ke kterým dojde nebo může docházet na takových stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek.

2. „Cookies”

Abychom zjednodušili užívání těchto webových stránek, používáme „cookies”. „Cookies” jsou malé jednotky údajů, které jsou přechodně uchovávány na pevném disku Vašeho počítače Vašim prohlížečem, a které jsou potřebné k užívání našich webových stránek. Informace obsažené v „cookies“ slouží např. za účelem kontroly délky připojení, zejména ke zlepšení navigace, a zajišťují snadné propojení mezi uživatelem a webovými stránkami. „Cookies”, které používáme, neuchovávají žádné osobní údaje. Většina webových prohlížečů automaticky akceptuje cookies. Tomu se můžete vyhnout změnou nastavení Vašeho prohlížeče. Cookies uchovaná ve vašem PC můžete kdykoli odstranit vymazáním přechodných internetových souborů (lišta prohlížeče „Nástroje/Další” – „Možnosti sítě Internet”).